OBJECT.

De volgende wettelijke voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.tilefly.com (hierna te noemen de “Site”) en de website die eigendom is van de eigenaar Monde Tiles S.L., hierna te noemen TILEFLY.

NIF: ESB44525111

Adres CUSTA VILLAREAL ONDA S/N, 1300, Onda, Castellón, Spanje.

Email: [email protected]

Telefoon: +34 964052488

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, erkent u (hierna te noemen “gebruiker”) dat u deze wettelijke gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt ze volledig na te leven.

Indien u niet akkoord gaat met één van de volgende voorwaarden, dient u deze site te verlaten en niet langer toegang te hebben tot deze site.

 

PROPIDEAD VAN DE WEBSITE TILEFLY.COM

In overeenstemming met de wet 34/2002 van 11 juli 2002 en andere toepasselijke wetgeving, informeren wij u dat deze website eigendom is van Monde Tiles S.L. met fiscaal identificatienummer ESB44525111.

U kunt contact opnemen met TILEFLY per telefoon op +34 964052488 of per e-mail op [email protected].

Tenzij anders vermeld, kan communicatie met TILEFLY plaatsvinden per post/post naar het hierboven vermelde fysieke adres of per e-mail naar [email protected]. TILEFLY neemt per e-mail contact op met de gebruiker op het adres waarover zij beschikt of dat haar in dit verband is verstrekt.

 

WERKING VAN DE WEBSITE TILEFLY.COM

TILEFLY behoudt zich het recht voor te allen tijde, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, de inhoud, structuur, bruikbaarheid, werking of voorwaarden voor toegang tot deze site te wijzigen.

De gebruikers van de site aanvaarden echter en zijn zich ervan bewust dat een deel van de informatie op de site onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn of typografische fouten kan bevatten. TILEFLY is niet verplicht de inhoud van de site voortdurend bij te werken en is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet bijwerken van deze inhoud. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid en/of bruikbaarheid van enig advies, mening, informatie of andere inhoud op deze site te beoordelen.

TILEFLY behoudt zich tevens het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot deze site tijdelijk op te schorten om de site bij te werken, te beheren, te onderhouden, te verbeteren of te herstellen.

Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken voor het verzenden, publiceren of overdragen van illegale, lasterlijke, smadelijke, bedreigende, propagandistische, pornografische, aanstootgevende, obscene of enige andere inhoud of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wetgeving. In geval van een dergelijk voorval is de gebruiker aansprakelijk.

TILEFLY garandeert niet dat deze website of de servers die deze hosten vrij zijn van virussen of andere potentieel gevaarlijke software, noch de continuïteit, beschikbaarheid, bruikbaarheid en onfeilbaarheid van de werking van deze site, de diensten of de inhoud ervan; noch de betrouwbaarheid, wettelijkheid of bruikbaarheid van de informatie en inhoud die door derden via deze site worden doorgegeven.

In het algemeen mag deze site alleen worden gebruikt door natuurlijke personen en rechtspersonen met voldoende rechtsbevoegdheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bij wijze van uitzondering kan de site worden gebruikt door minderjarigen die vooraf toestemming hebben gekregen van hun ouders of wettelijke voogden, die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de site door de minderjarige die zij onder hun hoede hebben.

 

GEBRUIKERSGEDRAG EN VERBODSBEPALINGEN.

Het gebruik van de door TILEFLY aangeboden diensten en inhoud geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

TILEFLY neemt geen verplichting op zich om de door gebruikers verzonden inhoud en informatie te verifiëren of te controleren.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de diensten en de volledige inhoud ervan steeds te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken, op een zorgvuldige wijze en met inachtneming van deze algemene voorwaarden, en steeds de andere gebruikers te respecteren.

Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe de informatie, de inhoud en het materiaal op de website op passende wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor criminele of illegale activiteiten, die inbreuk maken op de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, die inbreuk maken op de rechten van derden of op andere regels van het toepasselijke rechtsstelsel, waarbij hij als enige jegens TILEFLY en derden aansprakelijk is voor de niet-naleving van de bepalingen hierin.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen informatie of materiaal in te voeren, te verspreiden, door te geven of ter beschikking te stellen van derden, dat in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden en deze algemene gebruiksvoorwaarden.

In ieder geval moet de gebruiker altijd waarheidsgetrouwe informatie verstrekken die tot geen enkele fout kan leiden, alsmede correcte identificatiegegevens en zich nooit voordoen als iemand die zich voor of namens derden uitgeeft.

Met betrekking tot de schending van enige onregelmatigheid, gelieve te bedenken dat door het eenvoudig bezoeken van onze website, het IP-adres van uw computer wordt geregistreerd.

 

BESCHERMDE GEBIEDEN VAN DE WEBSITE.

In het algemeen vereist de toegang tot de diensten en de site van TILEFLY niet dat de gebruiker zich abonneert of zich registreert.

Het gebruik van bepaalde diensten kan afhankelijk worden gesteld van het verkrijgen van een persoonlijke account door registratie als gebruiker. Dit registratieproces wordt uitgevoerd op de wijze die uitdrukkelijk op de website is aangegeven.

Deze site kan gebieden met beperkte toegang bevatten, beschermd door wachtwoorden, identificatiecodes of andere beveiligingsmechanismen. De gebruiker mag niet trachten toegang tot deze beperkte toegangsgebieden te verkrijgen zonder daartoe door TILEFLY naar behoren gemachtigd te zijn, noch mag de gebruiker trachten de door TILEFLY ingestelde beschermingsmechanismen te omzeilen of te manipuleren.

De gebruiker die door TILEFLY toegang tot een van deze beschermde gebieden is verleend, is als enige verantwoordelijk voor de handhaving van strikte geheimhouding en het niet aan derden bekendmaken van de wachtwoorden, identificatiemiddelen en andere beveiligingsmethoden die TILEFLY beschikbaar stelt voor toegang tot de beschermde gebieden. Derhalve is de gebruiker als enige aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet geheimhouden van de voornoemde beveiligingsmechanismen.

De gebruiker wordt erop gewezen dat pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de afgeschermde delen van deze site kunnen leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

De volledige inhoud van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsmerken, grafische voorstellingen, logo’s, beelden, geluids- en videobestanden, software, programmacode, tekst, iconen en de namen ter identificatie van de diensten (hierna “de materialen”) zijn eigendom van TILEFLY en zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De toegang van de gebruiker tot deze site impliceert geen overdracht, afstand of overdracht, geheel of gedeeltelijk, van deze eigendomsrechten. Om deze reden verleent de toegang tot deze inhoud of elementen de gebruiker in geen geval de mogelijkheid om deze te kopiëren, te verkopen, te reproduceren, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, door te geven of nieuwe producten of diensten te creëren die zijn afgeleid van de hierin vervatte informatie en elementen.

Om deze reden is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de materialen op de site te kopiëren, te downloaden, te distribueren, te wijzigen, te wissen, te wijzigen, te onderdrukken, te publiceren, te verzenden of op enigerlei wijze te exploiteren, tenzij hij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van TILEFLY heeft gekregen.

De gebruiker verwerft geen rechten of licenties met betrekking tot de dienst of de elementen ervan, met uitzondering van het beperkte recht om de dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. U mag de inhoud of elementen waartoe u via de TILEFLY diensten toegang krijgt uitsluitend voor eigen gebruik en behoeften gebruiken, en u verbindt zich ertoe de diensten, noch de via deze diensten verkregen materialen, elementen, inhoud of informatie direct of indirect commercieel te exploiteren.

 

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACYBELEID.

Zie sectie Privacybeleid

 

COOKIE BELEID.

Zie sectie Privacybeleid

 

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN TERUGGAVE.

Zie de rubriek Verkoop- en retourvoorwaarden.

 

INFORMATIE DIE DOOR GEBRUIKERS WORDT DOORGEGEVEN.

Deze site kan openbare forums, chatrooms en andere mechanismen bevatten via welke gebruikers bestanden in elektronisch formaat kunnen uitwisselen of hun mening kunnen uiten. Mededelingen, informatie en bestanden die via deze forums en kamers worden verzonden, alsmede e-mailadressen en andere mededelingen die door gebruikers worden verstrekt, worden niet als vertrouwelijk materiaal beschouwd.

Wanneer gebruikers informatie op deze site plaatsen of verzenden, verlenen zij TILEFLY toestemming om dergelijke informatie te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het gebruik, de transmissie, reproductie, publicatie of posting van dergelijke informatie voor enig doel, inclusief, zonder beperking, de reproductie, transmissie, openbaarmaking, publicatie of posting van dergelijke informatie.

TILEFLY aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie of informatie die door haar gebruikers via deze gebieden wordt verzonden.

 

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SITE.

Alle informatie op deze site wordt “as is” aangeboden, zonder dat TILEFLY enigerlei garantie geeft, expliciet of impliciet, ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van deze site. TILEFLY geeft geen garanties, impliciet of expliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

TILEFLY garandeert ook niet dat deze website, of de servers die deze hosten, vrij zijn van virussen of andere potentieel schadelijke software.

TILEFLY garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid, bruikbaarheid en onfeilbaarheid van de werking van deze site, de diensten of de inhoud ervan; noch de betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie en inhoud die door derden via deze site worden verstrekt. Hoewel TILEFLY alles in het werk stelt om de beschikbaarheid, toegankelijkheid, continuïteit en onfeilbaarheid van de exploitatie en haar diensten te waarborgen, geeft TILEFLY hiervoor geen garanties, aangezien deze kunnen worden belemmerd door talrijke factoren waarop zij geen invloed heeft. Bijgevolg is zij niet aansprakelijk, binnen de grenzen van het geldende rechtsstelsel, voor schade van welke aard ook die de gebruiker lijdt ten gevolge van de voormelde onbeschikbaarheid, gebrek aan continuïteit en toegangsgebreken.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

TILEFLY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, winstderving of verlies van gegevens en/of klanten als gevolg van het gebruik door gebruikers of de onmogelijkheid om deze site te gebruiken.

Deze site kan hypertext links (“Links”) en verwijzingen naar andere pagina’s en websites bevatten die mogelijk niet door TILEFLY worden gecontroleerd, in welk geval TILEFLY niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud die mogelijk op deze pagina’s wordt gepresenteerd.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in TILEFLY te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de gebruiker op basis van de op deze site gehoste inhoud en informatie.

U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat alle inhoud, software of ander materiaal dat u verkrijgt, downloadt of anderszins verkrijgt via deze site, geschiedt op eigen risico, en dat u als gebruiker als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens veroorzaakt aan uw computersystemen.

TILEFLY heeft alle redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is. De gebruikers van de site erkennen evenwel dat een deel van de informatie op deze site onvolledig, onjuist of verouderd kan zijn of fouten kan bevatten.

 

RECHT VAN UITSLUITING EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID.

TILEFLY behoudt zich het recht voor om het gebruik van alle of een deel van de diensten van de website voor een gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te annuleren of te verbieden indien, naar eigen goeddunken, en in elk soort omstandigheid, de gebruiker de website op onjuiste wijze gebruikt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig of nietig wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling worden uitgesloten indien wettelijk vereist. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle andere niet-uitgesloten bepalingen ongewijzigd blijven en volledig van kracht blijven.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Deze site is gevestigd in en wordt beheerd vanuit Spanje. Alle aangelegenheden met betrekking tot deze site vallen onder het Spaanse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken en tribunalen van Spanje, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. In gevallen waarin de gebruiker geen consument is, of buiten Spanje gevestigd is, zijn TILEFLY en de gebruiker onderworpen aan de gerechtshoven en rechtbanken van Castellón. met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie waarop zij aanspraak zouden kunnen maken.

Indien u besluit deze site van buiten Spanje te raadplegen of te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn dat u dit op eigen initiatief doet en dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

 

DUUR EN HERZIENING.

Hoewel de juridische relatie tussen TILEFLY en de gebruiker, die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de site, van onbepaalde duur is, wordt deze geacht te zijn beëindigd op het moment dat de onderneming deze algemene voorwaarden wijzigt. Op het ogenblik dat het bedrijf de wijziging van de algemene voorwaarden aankondigt, heeft de gebruiker toegang en gebruik en toegang tussen beide partijen van een even onbepaalde aard.

Onverminderd het voorgaande heeft de onderneming TILEFLY het recht om de levering van een van de door haar aangeboden diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging eenzijdig te onderbreken, op te schorten of te beëindigen.

TILEFLY behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. De herziene voorwaarden worden van kracht zodra zij op deze site zijn gepubliceerd. Indien u een regelmatige gebruiker bent van deze site, dient u de voorwaarden regelmatig te herzien en dient u de site niet meer te bezoeken indien u de herziene voorwaarden niet aanvaardbaar vindt.

Tevens stellen wij u in kennis van de mogelijkheid om kosteloos uw recht van toegang, annulering, rectificatie en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, per e-mail aan [email protected] of per post aan het volgende adres: CUSTA VILLAREAL ONDA S/N, 12200 ONDA, CASTELLON.